พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู