ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 2

19 ธ.ค. 2562 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 2 ของ โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)