โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 256

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง