คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

คุณจอห์น  ลี  โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาล

เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

                   กรรมการผู้จัดการ  ด้านเครือข่าย

 

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ 

                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                                                                                                                                     นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล
                                                                                                                                รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

                                                                                                                                       คุณนฤพล พันธ์ศุภมงคล
                                                                                                                               ผู้อำนวยการบริหาร