คณะผู้บริหาร

คุณธานี มณีนุตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย

 

นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน
ผู้อำนวยการบริหาร