นพ.ชลภัฎ จาตุรงคกุล

คลินิกจิตเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ตำแหน่งจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น