พญ.รุ่งแสง กนกวุฒิ

คลินิกจิตเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์

ตำแหน่งจิตแพทย์