พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

คลินิกจักษุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
วุฒิบัตรสาขาสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

จักษุแพทย์เด็กและตาเข