ทำไม ? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับ “ พัฒนาการลูก ”

เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี  จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านจะเจริญมากที่สุดในช่วงวัยนี้  และจะเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในช่วงวัยอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก  เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในสมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 80  ของการพัฒนาสมองทั้งหมด ดังนั้น การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

พัฒนาการของลูกน้อยที่สมวัย

การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยสามารถทำได้โดย “การตรวจประเมินพัฒนาการ” ซึ่งหากเด็กบางคนเริ่มมีการเบี่ยงเบนทางพัฒนาการที่ไม่รุนแรงหรือมีพัฒนาการล่าช้าในระยะแรกเริ่ม การที่ผู้ปกครองได้รู้ถึงพัฒนการของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะเป็นการช่วยค้นพบปัญหารวมถึงสามารถรับคำแนะนำในการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างทันท่วงที

คำแนะนำในการทำแบบทตสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test I : Denver I)

  1. การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะทำการทดสอบในห้องตรวจพัฒนาการ (โดยมีผู้ปกครองนั่งรออยู่หน้าห้อง) เพื่อเป็นการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในห้องตรวจและช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กและผู้ประเมิน ซึ่งส่งผลต่อการร่วมมือของเด็กได้ง่ายขึ้น หากแต่เด็กมีความกังวล ร้องไห้ ก่อนการเริ่มประเมินหรือขณะประเมิน จึงจะให้ผู้ปกครองเข้ามาให้ห้อง
  2. ก่อนการตรวจพัฒนาการจะมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวและกิจกรรมฝึกพัฒนาการ ประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ประเมิน
  3. ระหว่างการทำกิจกรรมผู้ประเมินจะประเมินความพร้อมและการทำตามคำสั่งของเด็ก เมื่อเด็กพร้อมและทำตามคำสั่งได้ดีขึ้น ผู้ประเมินจะเริ่มทำการทดสอบตามมาตรฐานการตรวจพัฒนาการ
  4. ในกรณีที่เด็กมีการตื่นตัวสูงหรือไม่นิ่งเท่าที่ควร ผู้ประเมินอาจมีการปรับเสียงการสื่อสารให้จริงจังขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กสนใจและจดจ่อในการทดสอบ รวมถึงปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กไม่หันเหความสนใจไปสู่สิ่งอื่น
  5. เมื่อตรวจพัฒนาการเสร็จเรียบร้อยและพบผลการประเมินที่อาจสงสัยได้ว่าพัฒนาการล่าช้า (Suspect ผู้ประเมินจะให้

คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเรื่องการตรวจพัฒนาการซ้ำ ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินผลซ้ำอีกครั้ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของเด็ก

Denver II ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การมีความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงการดูแล

ตนเองในกิจวัตรประจำวัน

ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว หมายถึง การทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา การจัดการกับ

ของชิ้นเล็กๆ และการแก้ไขปัญหา

ด้านภาษา หมายถึง การได้ยิน ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง การทรงตัว และการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การนั่ง การเดิน การกระโดด

คุณประโยชน์ของการใช้ Denver II ในการทดสอบพัฒนาการ

สามารถทดสอบผลสรุปรวมของพัฒนาการอย่างรอบด้านที่เป็นระบบ สามารถแยกเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในขั้นต่อไปทำการคัดกรองโดยเปรียบเทียบพัฒนาการปัจจุบันของเด็ก เปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่มีอายุเดียวกัน แต่ไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ที่คาดการณ์ถึงความสามารถในอนาคตได้
สอบถามข้อมูลการตรวจพัฒนาการได้ที่
แผนกเวชศาสาตร์ฟื้นฟู รพ.พิษณุเวช พิจิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ