ศูนย์ไตเทียม

บริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้องรัง และสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหรือผู้ป่วยหนักใน ICU

ประเภทผู้ป่วยที่เปิดรับ (ผู้ป่วยทุกสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ์) 
1. ผู้ป่วยทั่วไป 
2. ผู้ป่วยประกันสังคม
3. ผู้ป่วยข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
4. ผู้ป่วยประกันชีวิต

เครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
– เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด 12 เตียง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
– เครื่องฟอกเลือดชนิดทันสมัย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 06.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 06.00-15.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ : 056-616199, มือถือ 083-1671618 
อีเมล์ : dialysis12071@gmail.com