นพ.อดิศักดิ์ แทนปั้น

นพ.อดิศักดิ์ แทนปั้น

ประสาทศัลยแพทย์