พญ. พรอนงค์ อริยจินดา

รังสีวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ตำแหน่งรังสีแพทย์