พญ. อมรรัตน์ บุษบารติ

รังสีวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ตำแหน่งรังสีแพทย์