พญ.อาภา ศรีนุติโสภาคย์

พญ.อาภา ศรีนุติโสภาคย์

อายุรกรรมด้านหัวใจ