การรับรองและรางวัลที่ได้รับ

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 โดยได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) อันเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ทางโรงพยาบาลจะยึดมั่นปฏิบัติ และรักษาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแบบนี้ต่อไป