นพ. กิตติโชค มาลยาภรณ์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู