พญ.พรพิมล เกษมสุข

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู