นพ.ธีรวุฒิ ปรีพูล

 นพ.ธีรวุฒิ ปรีพูล

แพทย์ศัลยศาสตร์ออรโธปิดิกส์