นพ.ยิ่งพันธุ์ ธาราวัชรศาสตร์

คลินิกจักษุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

ตำแหน่งจักษุแพทย์