ทำไม ? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับ “ พัฒนาการลูก ”

ทำไม ? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับ “ พัฒนาการลูก ” เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี  จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านจะเจริญมากที่สุดในช่วงวัยนี้  และจะเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในช่วงวัยอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก  เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในสมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 80  ของการพัฒนาสมองทั้งหมด ดังนั้น การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง พัฒนาการของลูกน้อยที่สมวัย การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยสามารถทำได้โดย “การตรวจประเมินพัฒนาการ” ซึ่งหากเด็กบางคนเริ่มมีการเบี่ยงเบนทางพัฒนาการที่ไม่รุนแรงหรือมีพัฒนาการล่าช้าในระยะแรกเริ่ม การที่ผู้ปกครองได้รู้ถึงพัฒนการของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะเป็นการช่วยค้นพบปัญหารวมถึงสามารถรับคำแนะนำในการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างทันท่วงที คำแนะนำในการทำแบบทตสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test I : Denver I) การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะทำการทดสอบในห้องตรวจพัฒนาการ (โดยมีผู้ปกครองนั่งรออยู่หน้าห้อง) เพื่อเป็นการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในห้องตรวจและช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กและผู้ประเมิน ซึ่งส่งผลต่อการร่วมมือของเด็กได้ง่ายขึ้น หากแต่เด็กมีความกังวล ร้องไห้ ก่อนการเริ่มประเมินหรือขณะประเมิน จึงจะให้ผู้ปกครองเข้ามาให้ห้อง ก่อนการตรวจพัฒนาการจะมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวและกิจกรรมฝึกพัฒนาการ ประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ประเมิน ระหว่างการทำกิจกรรมผู้ประเมินจะประเมินความพร้อมและการทำตามคำสั่งของเด็ก เมื่อเด็กพร้อมและทำตามคำสั่งได้ดีขึ้น ผู้ประเมินจะเริ่มทำการทดสอบตามมาตรฐานการตรวจพัฒนาการ ในกรณีที่เด็กมีการตื่นตัวสูงหรือไม่นิ่งเท่าที่ควร ผู้ประเมินอาจมีการปรับเสียงการสื่อสารให้จริงจังขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กสนใจและจดจ่อในการทดสอบ รวมถึงปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กไม่หันเหความสนใจไปสู่สิ่งอื่น…