ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ข้อมูลสุขภาพทั้งหมด เป็นเทคโนโลยีในการตรวจดูลักษณะทางเดินอาหารเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ไปจนถึงลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยการส่องกล้องตรวจ  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy)         การส่องกล้องตรวจดูลักษณะของทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร (Esophagus) จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) โดยใช้ กล้องชนิดอ่อน (Flexible Endoscope) ซึ่งบริเวณส่วนปลายกล้องมีไฟส่อง และภาพที่เห็นจะมาจากปลายสุดของกล้อง จึงสามารถรักษาและตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้อีกด้วย 2. การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)          การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง คือ การตรวจด้วยกล้องที่สามารถทำการตรวจตั้งแต่ปากทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ทั้งหมดและอาจรวมถึงลำไส้เล็กส่วนปลายด้วย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคของลำไส้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถหาสาเหตุของเลือดออก,ติ่งเนื้อ ,ก้อนเนื้อ และมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถตัดชิ้นเนื้อ ออกมาเพื่อทำการตรวจได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการรักษาภาวะเลือดออกและติ่งเนื้อในบางกรณีได้

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ ข้อมูลสุขภาพทั้งหมด ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง “พนักงานขับรถ” มีดังนี้ (ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ ห้องฝ่ายบุคคล ชั้น 6 ในวันที่ 29 มี.ค. 61 10.00-14.00 น.)

มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้ ข้อมูลสุขภาพทั้งหมด มะเร็งปากมดลูกเป็นอย่างไร มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma Virus: HPV) โดยมะเร็งชนิดนี้มักเกิดกับผู้หญิงอายุระหว่าง 30-45 ปี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน สำหรับผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน มีเพศสัมพันธุ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือสูบบุหรี่ ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นได้ ทั้งนี้ มะเร็งปากมดลูกอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที สัญญาณและอาการมะเร็งปากมดลูก มีเลือดออกผิดปกติจากทางช่องคลอด เช่น เลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด เลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน ประจำเดือนมาแบบกะปริบกะปรอย ประจำเดือนมามากหรือมานานกว่าปกติ เลือดออกหลังการสวนช่องคลอดหรือหลังการตรวจภายใน เป็นต้นตกขาวที่ผิดปกติ เกิดขึ้นได้ในระหว่างการมีประจำเดือนหรือหลังวัยหมดประเดือน โดยตกขาวดังกล่าวอาจมีเลือดปนอยู่ด้วยเจ็บในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ วิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูก      ผู้หญิงทุกคนสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้      ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มักก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งอวัยวะเพศหญิง โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี ซึ่งปริมาณของวัคซีนที่จะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้รับวัคซีน ทั้งนี้ ควรฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพราะจะทำให้วัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจแป๊ปสเมียร์…

อบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS (Basic Life Support)”

อบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS (Basic Life Support)” ข้อมูลสุขภาพทั้งหมด นพ.อาทิตย์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการ รพ.สหเวช เป็นประธานเปิดการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS (Basic Life Support)” ตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 210 คน เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้สามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นฉุกเฉินได้  

องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก

(World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA) ข้อมูลสุขภาพทั้งหมด กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “สัปดาห์นมแม่โลก” เพื่อให้นานาประเทศเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรกของชีวิต ตามคำแนะนำขององค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกได้นั้น จะต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด้วยการพัฒนาให้มี “คลินิกนมแม่” ขึ้นในรพ. การดำเนินงานคลินิกนมแม่นั้นจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการแก้ไขและช่วยเหลือแม่ในปัญหานมแม่ต่างๆ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก โรงพยาบาลสหเวช โดยแพทย์หญิงศันสนีย์ พยันตา แพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ได้จัดอบรมเพิ่มทักษะพยาบาลและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่