พญ. พรอนงค์ อริยจินดา

พญ. พรอนงค์ อริยจินดา รังสีวิทยา ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรสาขาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ตำแหน่งรังสีแพทย์ นัดหมายแพทย์

พญ. อมรรัตน์ บุษบารติ

พญ. อมรรัตน์ บุษบารติ รังสีวิทยา ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วุฒิบัตรสาขาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ตำแหน่งรังสีแพทย์ นัดหมายแพทย์