ทพญ. ปีติรัตน์ สมบัติใหม่

คลินิคทันตกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งทันตแพทย์