ค้นหาแพทย์

ตารางออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 056-61336

ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
กุมารเวชกรรม
สูติ-นรีเวช
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
อายุรกรรมโลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม