ทีมเเพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

พญ.พัณณิน หน่อรัตน์

นพ.ภานุวัฒน์ ณรงค์ศิลป์

พญ.นิรมล ไกรพัฒนพงศ์

นพ.ภควัต อยู่เย็น

พญ.จิระภา แย้มสันต์

นพ.วสุรัตน์ ตัณฑิกุล

นพ.ณัฐวงศ์ ศิษย์ชัยชนะ

นพ.นที รัตนชัยวงศ์

นพ.ณัฐพล เวชยากิจ

พญ.มณสิชา สินธพอาชากุล

พญ.เกวลิน โฆษิตชัยวัฒน์

พญ.ธัญชนก ศรีวรานันท์

พญ.กิตติพร เกตุดี

นพ.วัฒนภพ ปลากัดทอง

นพ.ปฏิพัทธ์ พิรุฬห์รุ่งเรือง

พญ.ปัทมกาญท์  วิเชียรสรรค์

นพ.ธนภัทร ยอดจันทร์

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL