ทีมเเพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

พญ.พัณณิน หน่อรัตน์

นพ.ภานุวัฒน์ ณรงค์ศิลป์

พญ.นิรมล ไกรพัฒนพงศ์

นพ.ภควัต อยู่เย็น

พญ.กิตติพร เกตุดี

นพ.วัฒนภพ ปลากัดทอง

พญ.จิระภา แย้มสันต์

นพ.ณัฐวงศ์ ศิษย์ชัยชนะ

นพ.วสุรัตน์ ตัณฑิกุล

นพ.นที รัตนชัยวงศ์

นพ.ปฏิพัทธ์ พิรุฬห์รุ่งเรือง

พญ.ปัทมกาญท์  วิเชียรสรรค์

นพ.ณัฐพล เวชยากิจ

พญ.มณสิชา สินธพอาชากุล

พญ.เกวลิน โฆษิตชัยวัฒน์

พญ.ธัญชนก ศรีวรานันท์

นพ.ธนภัทร ยอดจันทร์

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL