องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก

(World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA)

กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “สัปดาห์นมแม่โลก” เพื่อให้นานาประเทศเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรกของชีวิต ตามคำแนะนำขององค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกได้นั้น จะต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด้วยการพัฒนาให้มี “คลินิกนมแม่” ขึ้นในรพ. การดำเนินงานคลินิกนมแม่นั้นจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการแก้ไขและช่วยเหลือแม่ในปัญหานมแม่ต่างๆ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก โรงพยาบาลสหเวช โดยแพทย์หญิงศันสนีย์ พยันตา แพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ได้จัดอบรมเพิ่มทักษะพยาบาลและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL