โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL

แนะนำแพทย์ใหม่

ค้นหาแพทย์

บริการทางการแพทย์

พญ.กษมา เทพรักษ์

แพทย์ประจำสาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.จิราพร จิรายุเจริญศักดิ์

แพทย์ประจำสาขา อายุรกรรม

พญ.นิรมล ไกรพัฒนพงศ์

แพทย์ประจำสาขา เวชศาสตร์ทั่วไป

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์ประจำสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เผดิม แก้วจงประสิทธิ์

แพทย์ประจำสาขา ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.สุวิทย์ ตั้งเจริญวัฒนากูร

แพทย์ประจำสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์