แนะนำแพทย์ใหม่

ค้นหาแพทย์

บริการทางการแพทย์

พญ.กษมา เทพรักษ์

แพทย์ประจำสาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.จิราพร จิรายุเจริญศักดิ์

แพทย์ประจำสาขา อายุรกรรม

พญ.นิรมล ไกรพัฒนพงศ์

แพทย์ประจำสาขา เวชศาสตร์ทั่วไป

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์ประจำสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เผดิม แก้วจงประสิทธิ์

แพทย์ประจำสาขา ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.สุวิทย์ ตั้งเจริญวัฒนากูร

แพทย์ประจำสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL