นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยแพทย์กระดูก