Header

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึง โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้เรียกรวมว่า “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ”) เป็นผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”)   

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงต่อไปนี้จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ระหว่าง ท่าน กับ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  และให้ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้   ทั้งนี้ ในการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้  ท่านรับทราบว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้   ทั้งนี้ ขอให้ท่านระงับการเข้าชม และ/หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี ต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก  ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น   นอกจากนี้ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของท่าน  และการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ตลอดจนผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เป็นผลมาจากการใช้งานใช้เว็บไซต์   อีกทั้ง พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้  

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเวลา โดยให้มีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์แล้ว  การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้ถือเป็นการยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้น   นอกจากนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาจมีการยุติ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว การใช้เว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง  รวมถึงอาจจำกัดการใช้งานของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์  และ/หรือกำหนดขอบเขตการใช้งานบางประการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น 

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น  ซึ่งการเชื่อมต่อนี้เพียงเพื่อช่วยให้ท่านสามารถค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วขึ้น   ทั้งนี้ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก  การตัดสินใจว่าบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง  และพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ   อีกทั้ง พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)

เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
เนื่องจาก รูปภาพ ข้อความ เสียง เนื้อหา รูปแบบการแสดงผล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์  ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่  ท่านไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ เผยแพร่ ผลิตใหม่ ขายหรือโดยวิธีการอื่นใด  ไม่ว่าจะกระทำเพื่อทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์   ทั้งนี้  การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาล ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้งานเว็บไซต์นี้  ท่านในฐานะผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาจมีการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาบริการของเว็บไซต์  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์  การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั่วไป เป็นต้น   ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.pitsanuvejphichit.com/data-privacy

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย  และในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น
 
การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่เป็นฉบับล่าสุด
ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567


นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ดำเนินการโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งหมายรวมถึง โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกรวมว่า “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ”)  มุ่งหวังที่จะสร้างสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ปลอดภัย เป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์  ขณะที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Blog, Wiki, เว็บไซต์  หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ   ในการนี้ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะขอให้ท่านในฐานะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับข้องกับ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบริการเกี่ยวเนื่องทั้งหมด ได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (“สื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์”) ดังต่อไปนี้  

ข้อพึงตระหนักในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

1.    ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยแต่ละรายได้  ทั้งนี้  ถ้อยคำต่างๆ รูปภาพ เสียง ข้อความ รวมทั้งเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้แต่เพียงเท่านั้น  ขณะที่ข้อมูล ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ดังกล่าวเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านได้  ดังนั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลทางการแพทย์ใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านเป็นรายกรณีไป
2.    การใช้ความระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง   ทั้งนี้ การที่ท่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ นั้น  ขอให้ท่านรับทราบว่า สื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์เป็นพื้นที่สาธารณะเช่นเดียวกับสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป  นั่นคือ ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาจมีบุคคลอื่นเข้าชม และอาจถูกเก็บบันทึกโดยบุคลที่สาม   ดังนั้น ท่านควรใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  นอกจากนี้ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ไม่สามารถเฝ้าติดตาม สกัดกั้น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นการลบข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามได้ 

3.    พระราชบัญญัติว่าด้วยการการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลผูกพันต่อการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งหมายรวมถึง สื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ด้วย  

แนวทางปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

    ในระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์   ท่านจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาในลักษณะดังต่อไปนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรืออาจจะเข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้  พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากท่าน แม้ว่าข้อมูลจะถูกแชร์โดยท่านก็ตาม และอาจใช้มาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เห็นว่าจำเป็น

1.    เป็นลักษณะที่ละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือทรัพย์สิน ชื่อเสียงของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอก
2.    เป็นลักษณะที่ตีความได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือแสดงความเกลียดชัง
3.    เป็นลักษณะที่ตีความได้ว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ภาพถ่ายของคนไข้
4.    เป็นลักษณะที่มีความได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการค้า และสิ่งอื่นใดที่ท่านไม่มีสิทธิในการนำไปใช้หรือเผยแพร่ ไม่ว่าตามกฎหมายหรือตามสัญญา หรือหน้าที่ความสัมพันธ์ที่อิงกับความเชื่อใจ
5.    เป็นลักษณะเนื้อหาที่บรรจุไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
6.    เป็นลักษณะที่ตีความได้ว่าทำไปเพื่อมุ่งให้เกิดผลทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เห็นว่าไม่เหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่จัดทำโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  และในกรณีดังกล่าว การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลเมื่อมีการประกาศและแสดงในนโยบายสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ ที่จัดทำโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่จัดทำโดยพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์นี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด และ/หรือการเรียกร้องใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ที่เป็นฉบับล่าสุด
ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567