Header

คณะผู้บริหาร

ความสุขเริ่มต้นด้วย....การมีสุขภาพที่ดี

เราสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยด้วยการบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน มุ่งกระจายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรอง

 

"เนื่องด้วยภาระของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เราพอมีกำลัง ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งเบาภาระดังกล่าว โดยช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วย

ดังนั้นเราจึงสร้างทีมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างคนที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้คน ชุมชน และสังคม"

 


 

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร / ผู้ร่วมก่อตั้ง เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ดร.สาธิต วิทยากร

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ

นพ.สราวุธ แสนเสมอ

นพ.สราวุธ แสนเสมอ

ประธานองค์กรแพทย์

คุณอนงค์นาฎ  เมฆประยูร

คุณอนงค์นาฎ เมฆประยูร

ผู้อำนวยการสายปฏิบัติ

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงวิลาสินี รัตนชัยวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณสิริรัต ไวรักษ์

ผู้อำนวยการบริหาร