Header

นพ.อภิฉัตร  มาศเมธาทิพย์ / โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

นพ.อภิฉัตร มาศเมธาทิพย์

ศูนย์การรักษา

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.กุลวดี เนตรศักดิ์เกษม

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.ปณิดา จันกวด

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.สุธาริน รัตนานนท์

รังสีวิทยาวินิจฉัย