Header

พญ.ศันสนีย์  พยันตา / โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

พญ.ศันสนีย์ พยันตา

ศูนย์การรักษา

สูติ - นรีเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 19:00

08:00 - 17:00

08:00 - 19:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่

แพทย์ประจำศูนย์

สูติ - นรีเวช

นพ.อุรุพงศ์ อุไรพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

นพ.เสวี ยอดจันทร์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

พญ.ฐิติมา เสมาทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา