Header

นพ.สุรชาติ พจน์สุภาวรรณ์

ศูนย์การรักษา

วิสัญญีแพทย์

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

วิสัญญีวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

วิสัญญีแพทย์

นพ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีแพทย์

พญ.กานดา ลิ้มบรรเจิด

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีแพทย์