Header

นพ.ชวโรจน์  เกียรติกำพล / โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

นพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,3,5

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,3,5

17:00 - 19:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธิติวัฒน์ เพชรกี่

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ. วิลาสินี รัตนชัยวงศ์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ.คุณัสนันท์ ธนาวุธชยานันท์

อายุรศาสตร์ทั่วไป